Winkelwagen - 0

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel van OutdoorXL

 1. Identiteit van OutdoorXL
 2. Begrippen
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. De prijs
 7. Betaling
 8. Levering en uitvoering
 9. Conformiteit en garantie
 10. Herroepingsrecht
 11. Klachtenregeling
 12. Geschillen

1. Identiteit van OutdoorXL

 • OutdoorXL is de handelsnaam van Authentic Outdoor BV
 • Authentic Outdoor is gevestigd aan de Aalborg 1, 2993 LP in Barendrecht
 • Dat is tevens het adres en bezoekadres van OutdoorXL
 • Telefoonnummer: +31 (0)180 – 642525
 • Emailadres: info@outdoorxl.nl
 • KvK-nummer: 34213553
 • BTW-nr: NL813671681B01

 

2. Begrippen
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met OutdoorXL;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. OutdoorXL: Authentic Outdoor BV handelend onder zijn handelsnaam OutdoorXL;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door OutdoorXL georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van OutdoorXL.

 

3. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OutdoorXL en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen OutdoorXL en de Consument.
 2. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden OutdoorXL niet.
 4. Het aanbod is vrijblijvend. OutdoorXL behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het aanbod te wijzigen, aan te passen of in te trekken.

 

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OutdoorXL zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door OutdoorXL is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. OutdoorXL kan onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OutdoorXL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan OutdoorXL een bestelling of aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

6. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten gegarandeerd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijs is inclusief btw.
 3. In afwijking van het vorige lid kan OutdoorXL producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar OutdoorXL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, kan de Consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, ook wanneer de prijs onder voorbehoud is gegeven, tenzij:

a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of

b. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

7. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OutdoorXL te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft OutdoorXL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

8. Levering en uitvoering

 1. OutdoorXL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De levering geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 3. Met inachtneming van hetgeen in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal OutdoorXL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien OutdoorXL gegevens nodig heeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan OutdoorXL ter beschikking heeft gesteld.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal OutdoorXL het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal OutdoorXL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij OutdoorXL tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan OutdoorXL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

9. Conformiteit en Garantie

 1. OutdoorXL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat OutdoorXL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door OutdoorXL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover OutdoorXL kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan OutdoorXL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantietermijn van OutdoorXL komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. OutdoorXL is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van OutdoorXL, de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

10. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan OutdoorXL bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan OutdoorXL retourneren, conform de door OutdoorXL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.
 4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal OutdoorXL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product terugbetalen.

 

11. Klachtenregeling

 1. OutdoorXL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OutdoorXL, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij OutdoorXL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OutdoorXL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van OutdoorXL niet op, tenzij OutdoorXL schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door OutdoorXL, zal OutdoorXL naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

12. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen OutdoorXL en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.